Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

11/2017 Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 października otrzymała powiadomienie od p. Macieja Jarzębowskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z powiadomieniem w ramach przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G w Ofercie Publicznej Emitenta p. Maciejowi Jarzębowskiemu przydzielono 2.309.376 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysiecy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji Emitenta. Cena emisyjna wyniosła 2,00 PLN (słownie: dwa złote) za jedną akcję. Notyfikacja stanowi załącznik do raportu bieżącego

ESPI

Powiadomienie

Dołącz do naszej paczki!