Raporty bieżące

Data publikacji: 30.05.2022

10/2022 (ESPI) – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zarząd Venture INC ASI S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 45.641.190,44 PLN (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 44/100);

  • na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 42.358.790,44 PLN
  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 3.282.400,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,11 PLN;
  • dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki,
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (Dzień Dywidendy): 08.07.2022 roku,
  • planowany dzień wypłaty dywidendy (Dzień Wypłaty): 15.07.2022 roku.

Zarząd, działając w ramach podstawowego i ogólnego założenia Polityki Dywidendowej, opublikowanej w listopadzie 2020 roku, będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie na wypłatę dywidendy za rok 2021 części zysku netto w wielkości dostosowanej do możliwości finansowych Spółki.

Zarząd podkreśla także, że formułując swoją rekomendację dotyczącą wielkości wypłaty dywidendy za rok 2021 wziął także pod uwagę następujące czynniki, wpływające na treść jego rekomendacji, to jest: (i) kwotę wyniku netto Spółki w 2021 roku, (ii) ogólną sytuację finansową i płynność Spółki, (iii) istniejące i przyszłe zobowiązania Spółki (w tym w szczególności istniejące i potencjalne zobowiązania Spółki, wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej), (iv) ocenę perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, (v) konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Spółki, (vi) znane inne okoliczności i zobowiązania o charakterze jednorazowym, (vii) obowiązujące przepisy prawa.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!