Raporty bieżące

Data publikacji: 15.03.2021

10/2021 (ESPI) – Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd VENTURE INC ASI S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 15.03.2021 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek i rekomendację dotyczącą podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 8.095.100,04 PLN:
– na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN
– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN
Dywidendą objętych będzie 29.840.000 akcji Spółki.
Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 28 kwietnia 2021 roku.
Planowany dzień wypłaty dywidendy: 07 maja 2021 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!