Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

10/2017 Zmiany w Statucie Spółki Venture Inc SA

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2017 roku podjęło decyzję o zmianie Statutu Spółki. Treści uchwał zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 roku. Zmiany w Statucie Emitenta, były obszerne i obejmowały następujące paragrafy

Zmieniono: § 6; § 12 ust. 3; § 18;

Dodano: § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27.

Spółka zamiesza w załączniku aktualną treść Statutu oraz wersję wprowadzającą zmiany uchwalone dn. 29.06.2017 przez WZA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

EBI

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Statut przed zmianami

Statut po zmianach

Dołącz do naszej paczki!