Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

1/2017 Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2016 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14.840.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w tym 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F oraz nie więcej niż 15.000.000 akcji serii G. Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. Prospektem Emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez Zarząd Spółki na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 14 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

EBI

Dołącz do naszej paczki!