Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

1/2017 Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez spółę portfelową.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że powziął informację, iż w dniu 7 listopada 2017 roku zarząd spółki portfelowej Emitenta BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („BRAND24”) podjął uchwałę, w której ustalił cenę emisyjną akcji serii I na 31,76 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych i 76/100) za każdą akcję serii I. Uchwała ta, zgodnie z art. 446 § 2 KSH, wymagała zgody Rady Nadzorczej BRAND24, która wyraziła taką zgodę w dniu 8 listopada 2017 r.

W związku ze złożeniem przez inwestorów deklaracji objęcia akcji serii I, Zarząd BRAND24 zamierza zawrzeć z tymi inwestorami umowy objęcia akcji na łączną liczbę 110.000 akcji serii I o łącznej wartości 3.493.600 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), co stanowi maksymalną liczbę akcji o jaką mógł zostać podwyższony kapitał zakładowy BRAND24 i implikuje wycenę BRAND24 na poziomie 60 mln zł.

Emitent poinformuje o wynikach subskrypcji prywatnej po zawarciu przez BRAND24 umów objęcia akcji.

Emitent obecnie posiada w portfelu 191.682 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje spółki Brand 24 SA, których średnia cena nabycia wyniosła 12.62 PLN(słownie: dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze).

ESPI

Dołącz do naszej paczki!