Periodic Reports

Data publikacji: 07.05.2019

Venture Inc – Semi-annual report

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
półrocze / 2017

półrocze / 2018
w tys.
półrocze / 2017
EUR
półrocze / 2018
I. Przychody z działalności podstawowej1 89404470
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej732-2 343172-552
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem934-2 346220-552
IV. Zysk/Strata netto731-1 903172-448
V. Całkowite dochody ogółem7311 903172-448
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-617-250-146-59
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 988-130-469-31
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15029357
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-2 456-351-579-83
X. Aktywa razem54 54219 59912 5054 637
XI. Zobowiązania długoterminowe537277582302
XII. Zobowiązania krótkoterminowe14729347
XIII. Kapitał własny51 85718 29311 8894 328
XIV. Kapitał zakładowy2 9841 484684351
XV. Liczba akcji (w szt.)29 84014 84029 84014 840
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,130,01-0,03
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,130,01-,0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,741,230,400,29

Join our portfolio!