Periodic Reports

Data publikacji: 07.05.2017

Annual report for 2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys zł / 2017w tys zł / 2016w tys eur / 2017w tys eur / 2016
I. Przychody z działalności podstawowej736741731735954
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej19281127454258
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem18731191441272
IV. Zysk/Strata netto14521092342249
V. Całkowite dochody ogółem14521092342249
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1269-998-299-228
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2221-2489-523-569
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3001539767071909
IX. Przepływy pieniężne netto razem.265254896249112
X. Aktywa razem5362821815128584931
XI. Zobowiązania długoterminowe23331597559361
XII. Zobowiązania krótkoterminowe16922405
XIII. Kapitał własny5112720196122584565
XIV. Kapitał zakładowy29841484715335
XV. Liczba akcji (w szt.)29840148402984014840
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000080,000090,000020,00002
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR)
0,000080,000090,000020,00002
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,001710,001360,000410,0031

Join our portfolio!