Current Reports

Data publikacji: 09.05.2018

4/2018 Purchase of shares in Intelliseq sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu nr 3/2018 z dnia 21 marca 2018 roku Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Intelliseq sp. z o.o. (“Spółka”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 152.000,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.

W ramach podwyższenia wszystkie 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały za łączną cenę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) objął Emitent.

W związku z przeprowadzoną transakcją Emitent posiada łącznie 640 (słownie: sześćset czterdzieści) udziałów spółki Intelliseq sp. z o.o., stanowiących 46,64 % w kapitale spółki, co uprawnia do 46,64 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest rozwój autorskiej platformy do analizy genomów “GeneTraps” oraz oprogramowania mobilnego dedykowanego na platformę Helix.com. Ponadto spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania genomów, eksomów oraz trankryptomów dla jednostek badawczych, klinik, centrów diagnostycznych oraz wsparcia w analizie danych dla instytucji naukowych

ESPI

Join our portfolio!