Current Reports

Data publikacji: 09.05.2018

2/2018 Purchase of shares in Patent Fund SA

Zarząd spółki Venture Inc S.A. (“Emitent”) informuje, iż dnia 09.02.2018 roku podpisał umowę objęcia akcji nowej emisji w spółce Patent Fund S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy umowy Emitent objął 1.000.000 (milion) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda za cenę 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

W związku z przeprowadzaną transakcją Emitent będzie posiadał łącznie 9.103.585 (dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji spółki Patent Fund SA, co będzie stanowić 82,76% w kapitale zakładowym i 82,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ESPI

 

7/2018 Notice of full year and interim results in 2018

26/01/2018

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

1.Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 30.04.2018 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne:

– raport za I kwartał 2018 r. w dniu 14.05.2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. w dniu 14.11.2018 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 30.08.2018 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2018 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2017 roku.

ESPI

 

Join our portfolio!