Current Reports

Data publikacji: 07.05.2018

10/2018 Appointment of a proxy

Zarząd Spółki (“Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz prokury łącznej. Udzielona prokura uprawnia Panią Joannę Sitarz do dokonywania czynności w imieniu Emitenta jedynie łącznie z członkiem Zarządu.

Życiorys zawodowy prokurenta zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego dostarczeniu do Spółki.

ESPI

Join our portfolio!